Sprawiedliwość – surowa strażniczka prawdy

„Niech prawo, zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość” – J. Tuwim

spKarta Sprawiedliwość symbolizuje bezstronną i obiektywną sprawiedliwość. Całkowitą uczciwość. To działanie karmy, czyli przyczyna i skutek.

Boska sprawiedliwość, która w odróżnieniu od ludzkiej spra­wiedliwości, jest w pełni bezstronna i całkowicie uczciwa. Jest zu­pełnym zaprzeczeniem ludzkiej sprawiedliwości, na którą wpły­wają czynniki powodujące jej niedoskonałość. Na prawdziwą, boską sprawiedliwość, nie można wpłynąć ani zniekształcić jej osobistymi preferencjami czy zwykłymi ograniczeniami ludzi do rozróżniania dobra i zła. To, co powinno nastąpić, nastąpi i nikt tego nie zmieni.
Na obecnym etapie duchowego rozwoju takie spojrzenie na świat jest konieczne, żebyś mógł pogłębić swoją wiedzę jako no­wicjusz. Aby pójść dalej, musisz nauczyć się patrzeć bez uprze­dzeń na świat wewnętrzny i w głąb siebie. Spoglądać z otwartymi oczami, widząc jedynie i wyraźnie to, co się tam znajduje, zamiast tego, co chcesz lub masz nadzieję zobaczyć. Musisz nauczyć się osądzać jedynie na podstawie tego, co rzeczywiście się tam znaj­duje.
sSprawiedliwość pojawia się, gdy stajesz przed wyborem tego, co jest dobre a co złe lub gdy chcesz się upewnić, iż dostaniesz to, co Ci się należy. Może się pojawić również wtedy, gdy odczuwasz efekty błędnych decyzji przeszło­ści lub efekty dobrych uczynków. Przyczyna, którą puściłeś w ruch powra­ca teraz jako jej skutek.
Czasem Sprawiedliwość chce Ci pokazać, co musi być zrobione – nadszedł czas, by przyjąć odpowiedzialność i załatwić dawne sprawy. Przeszłość bę­dzie Cię prześladować do czasu, gdy zaakceptujesz swoje dawne błędy i je naprawisz. Rozważ sprawy i podejmij ważne decyzje na przyszłość.

Karta w pozycji normalnej oznacza zwycięstwo dobra w ogólnym znaczeniu oraz zwycięstwo słusznej strony w sporach prawnych. Umiejętność bezstronnej i obiektywnej oceny. Uczciwość, rozsądek, właściwa równowaga. Bezstronność.

Ta karta wskazuje również na pozwy i spory prawne.

Karta w pozycji odwróconej oznacza bigoterię, niesprawiedliwość, stronniczość. Nadużycie sprawiedliwości, komplikacje w spra­wach prawnych. Niesprawiedliwa kara; nadmierna srogość.

Karta przedstawia sprawiedliwość idealną – podejmowanie słusznych działań mimo przeciwności, osobistych przekonań lub zawiłości ludzkiego prawa. Sprawiedliwość przypomina nam, że istnieje boska równowaga.
Jeśli karta symbolizuje sytuację, otrzy­masz to, na co zasługujesz; rezultat będzie w pełni sprawiedliwy i słuszny w danych okolicznościach.
Jeśli karta przedstawia pyta­jącego, właściwie postrzegasz sytuację, w której się znalazłeś lub ludzi, z którymi masz do czynienia. Podjąłeś lub jesteś zdolny do podjęcia trafnej decyzji. Nie daj się przekonać, że jest inaczej.